Global opvarmning er "HOAKS"

Hvem er Dr. Nils-Axel Mörner: 

Prof. Nils-Axel Mörner: Sea Level Rise; Facts and Fictions: 

Fakta (fra Videnskab.dk:

Den globale gennemsnitstemperatur på overfladen af Jorden er ifølge FN’s klimapanel IPCC steget 
med 0,85 grader i perioden 1880-2012.  Denne opvarmning er ifølge IPCC »utvetydig.«

På den nordlige halvkugle var 1983 - 2012 »sandsynligvis« den varmeste 30-års periode i de sidste 1.400 år.

Men ser man på gennemsnitstemperaturen globalt set, stoppede Jordens overfladetemperatur imidlertid sin 
bratte stigning i 1998 – og er kun steget lidt siden da.

Flere forskere mener blandt andet, at den globale temperaturstigning på overfladen af Jorden er stagneret, 
fordi havene optager størstedelen af den øgede mængde varmeenergi på Jorden.


I Japan har man lavet målinger for de seneste 130 år, og der er sket en stigning på 0,85 gr. C i den periode.
En stigning, som efter alle solmærker at dømme, er en forventelig naturlig stigning, der ikke har noget med CO2 at 
gøre, med tanke på, at den lille istid er slut, hvorefter der kan forventes en stigning i temperaturen i lighed med
tidligere, til et mere normal punkt, jævnfør billede 2's lave "present global warming".

WW1 viser ikke det store udsving, men umiddelbar før ses et dyk i kurven, som så stiger efter 1910. 
Derefter ses en flad stigning frem til WW2, hvor den stiger en smule, men falder igen efter krigens afslutning til 
niveau fra før krigen.

Læs mere om Den seneste Istid.

Det eneste nogenlunde resultat af temperaturmålinger vi har for de seneste 17.000 år, 
er fra de Grønlandske isprøver.

Som det ses herunder, er den nuværende "Present global warming", nede omkring laveste gennemsnit 
for de seneste 10.000 år, og 95 % at denne periode, har temperaturen været væsentlig højere end i dag,
bortset fra nogle få bump på vejen.

Når man starter med at måle jordens gennemsnitstemperatur, når man er på et lavpunkt, som nu, og hvor vi har stået 
på lavpunktet i nogle hundrede år efter den lille istid, - se "Present global warming" på billedet oven for - og så efter 
en relativ kort tid, mindre en 200 år forsøger at konkludere på måleresultaterne, og her ser, at der er en temperatur-
stigning, så er det da naivt at tro, at man har et korrekt billede af hvad der sker i fremtiden.

Det svarer til at man starter med at måle temperatur i februar, og så i juli kommer med udmeldinger om kommende 
temperaturkatastrofer på grund af denne naturlige stigning. Naturligvis vil måleresultaterne vise en stigning i temperatur 
efter en lang periode, hvor temperaturen har været nede i den laveste frysende periode i 10.000 år.

Den atmosfæriske luft er udsat for så mange forskellige hændelser, og vi mennesker tror, at vi på er så 
spinkelt et måleresultat som mindre en 200 år's målinger kan forudsige, hvad der sker de næste 1000 år.

Endvidere kan det da godt undre, at man ingen steder hører om det fakta, at den magnetiske nordpol bevæger sig
hastigt mod det nordlige Rusland.

Tidligere i året 950 efter Kristus, har MAGPOL ligget omkring 74 NB, i Sibirien, og da havde Iran og Irak 
ekstreme kuldeperioder ifølge gamle fortegnelser.

Den magnetiske nordpol må nødvendigvis have indflydelse på klimaudviklingen vi ser i dag.

Did scientists get it wrong about global warming?:

Problemet i debatten om klima er, at man generelt taler om "Den menneskeskabte klimaforandring"
uden at beskrive i hvor stor en grad, den er menneskeskabt, eller hvilke beviser man kan føre for den påstand.

Personligt hælder jeg til, at mennesker måske har et medansvar, men hvor stort det er, kan debatteres 
fra nu af og til langt ind i næste århundrede, uden at vi kommer sandheden et skridt nærmere, for der er INGEN 
der reelt ved det. 

Derimod ved vi med sikkerhed, at vi lige er gået ud af den "lille istid", og at normaltilstande i de seneste 10.000 år
ligger på et væsentligt højere temperaturniveau, og at vi derfor, med al sandsynlighed, er i en naturlig udvikling.

Desuden skal nyheder sælges (handles), hvilket betyder, at klimaet får en kommerciel betydning, og 
tendensen i mennesket er jo, at jo større skræk der sættes i én, jo bedre kan nyheden sælges.

Alle klimatologer, eller langt de fleste, er på finansloven her eller der, og ingen af dem vil fortælle hvor 
dumme de er. Nej, så hellere fortælle hvor kloge de er, og det politiske system køber deres rapporter, og 
behandler disse som den evige gyldige sandhed, og så er vi tilbage i GRUPPETÆNKNING.

Sandhed måles med skrækkens målestok
Almindelige mennesker har ikke en jordisk chance for at gennemskue al den mis-information, der udsendes om 
klimaet.

Når unge mennesker pjækker fra skole med et udsagn som: 

    "Hvorfor skal jeg gå i skole, når jeg ikke har nogen fremtid?",

så er der noget helt galt i den klimadebat, og ansvarlige politikere, hvis de findes, bør stå frem og få 
rettet ordentlig ind.

Paradoksalt nok viser sammenlignende målinger, at temperaturen stiger før mængden af CO2 stiger. 
Desuden kan CO2-stigninger sker mange hundrede år senere end sidste temperatur max. og det må da
være underligt for klimatologer at konstatere, og beviser i nogen grad, at de 2 ting intet har med hinanden at gøre.

 

Efter seneste istid, den såkaldte "Younger Dryas", har temperaturen i de seneste 10.000 år ligget 
nogenlunde stabil, og svinget 6-7 grader op og ned.

For tiden kan vi konstatere, at der er sket en temperaturstigning de seneste 130 år, på 0,85 grader
Denne svage stigning er altså sket ud fra den laveste temperatur i 10.000 år, efter "den lille istid" og 
"Mauder minimum", hvor vi kan se, at gennemsnits temperaturen har ligger 2-3 grader højere, og til 
tider så meget som 5-6 grader.

Derfor har jeg personligt det meget svært ved at skulle indrømme noget der minder om, at CO2 udledt 
af menneskelig aktivitet, har noget med klimaændringer at gøre, men at den nuværende stigende tendens, 
blot er 
naturens almindelige tilbagegang til tidligere tiders normale temperaturer.

af den engelske journalist Christopher Booker, Sunday Telegraph.
Der er adgang til en dansk oversættelse, men også originalteksten på engelsk.

Palle A. Andersen 2019

 

.